Make your own free website on Tripod.com
Yoshinkan Aikido
Aikido Links

HOME

What is Aikido?
Yoshinkan Aikido
Why Aikido?
Dojo Location
The Teacher's Teacher
Who is the teacher?
Welcome Letter
Class Schedule
Fees
Children & Aikido
Women's Self-defence
Student Testimonials
News & Events
Affiliated Dojos
Aikido Links
Photo Gallery

takenosensei.jpg
Takeno Shihan, Yamanashi Yoshinkan Kancho

Yoshinkan Aikido Hombu (Headquarters) Dojo: www.yoshinkan.net
 
International Yoshinkai Aikido Federation: www.yoshinkan-aikido.org
 
Yoshinkan Aikido Ryu: www.bekkoame.ne.jp/~yoshinryu/